Schiphol Taxi Heerhugowaard

User Policy

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien uniet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Schiphol Taxi Heerhugowaard te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website, zijn eigendom van Schiphol Taxi Heerhugowaard , aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat dit alleen gebeurt voor informatieve doeleinden.

Inhoud

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Schiphol Taxi Heerhugowaard geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Schiphol Taxi Heerhugowaard wijst nadrukkelijk elke garantie van de hand.

Schade

In geen geval is Schiphol Taxi Leiden voor enige directe of indirecte gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Schiphol Taxi Leiden in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Links

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Schiphol Taxi Leiden. Schiphol Taxi Leiden is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Schiphol Taxi Leiden heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Schiphol Taxi Leiden de inhoud van die website zou onderschrijven.

Verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Persoonsgegevens

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacy policy.